Didaktický program pro školy - Návštěva na dvoře posledních Rožmberků

stálá expozice | přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Z důvodu nařízení vlády kvůli koronaviru, může být akce zrušena, ověřte si prosím na oficiálním webu akce.
Staň se dvořanem Petra Voka z Rožmberka a poznej život na renesančním šlechtickém dvoře Jak se žilo na dvoře posledních Rožmberků? Čím se zabýval alchymista, rybníkář či kejklíř? Jaké záliby měl Petr Vok? Kde se nachází kunstkomora a co je fraucimor? Jak se odívali lidé v době renesance? Staň se dvořanem Petra Voka a pod vedením dvorní dámy nalezneš na tyto i další otázky odpověď! Při programu jsou využívány repliky renesančních kostýmů. Didaktický program Návštěva na dvoře posledních Rožmberků seznamuje žáky s životem na dvoře posledních Rožmberků. K dispozici jsou stylizované oděvy (kostýmy), které žákům pomáhají lépe pochopit společenské postavení konkrétních, reálně žijících postav na rožmberském dvoře na počátku 17. století. Oděv je totiž nejen velice významným vizuálním prvkem, ale ovlivňuje přímo i nepřímo způsob chování jeho nositelů. Právě společenská hierarchie a role reprezentantů jednotlivých stavů (profesí) je jedním z klíčových témat programu. Program byl pilotně realizován v roce 2013.
Od roku 2014 je didaktický program součástí programové nabídky zámku Třeboň. Připravit pro žáky netradiční prohlídku standartní návštěvnické trasy objektu. Zprostředkovat žákům aktivní kontakt s reáliemi života na šlechtickém sídle v době raného novověku. Seznámit žáky se společenskou hierarchií v renesanční společnosti. Za aktivní účasti dětí přiblížit žákům život na dvoře posledních Rožmberků. Prostřednictvím příběhů reálných postav probudit zájem žáků o historii, prohloubit jejich znalosti regionu a vztah k lokálním památkám. Průvodcem (animátorem programu) je postava dvorní dámy. Program začíná ve Schwarzenberském sálu, kde dvorní dáma žáky stručně seznámí se životem na zámku v době posledních Rožmberků, včetně nástinu tehdejší společenské hierarchie. Pro žáky je připraven rychlý vědomostní kvíz. Za správnou odpověď si žák vybírá kostým (postavu), kterou bude v průběhu programu představovat. Poté následuje oblékání kostýmů, při kterém jsou žáci seznamováni se zásadami odívání a společenského chování různých společenských vrstev: 1. vladař a jeho rodina (šlechtic, šlechtična, do této skupiny je také přiřazena postava kejklíř, který byl osobně spojený s vladařem, fraucimor) 2. významné profese, pracující pro vladařův dvůr (knihovník, stavitel, lovčí, alchymista a dvorští úředníci) 3. poddaní (rybníkář, sedlák, kuchařka, kořenářka, podruzi, čeledíni) 2. významné profese, pracující pro vladařův dvůr (knihovník, stavitel, lovčí, alchymista a dvorští úředníci) 3. poddaní (rybníkář, sedlák, kuchařka, kořenářka, podruzi, čeledíni) K dispozici je osmnáct kostýmů. Zástupci kostýmovaných profesí obdrží pracovní karty, v jejichž záhlaví je fotografie a základní charakteristika postavy. Jejich družiníci (ostatní žáci), kteří nezískali kostým, dostávají jeden ze tří typů límečků, podle toho, k jakému společenskému stavu náleží. Zároveň obdrží kartičky se jmény postav vycházejících z dobových archiválií. Do programu je tak aktivně zapojena celá skupina, nejen kostýmované postavy. Staňte se... 1. Petrem Vokem z Rožmberka
2. jeho bratrem Vilémem z Rožmberka
3. Kateřinou z Ludanic, manželkou Petra Voka
4. Zuzanou Vojířovou, hofmistryní fraucimoru
5. dvorní dámou Barborou Krajířkou
6. stavitelem Antoniem Ericerou
7. stavitelem Dominikem Benedettem Cometou z Eckthurnu
8. kronikářem Václavem Březanem
9. alchymistou Johnem Dee
10. alchymistou Edwardem Kellym
11. lovčím Počepickým
12. sedlákem Šírkem
13. rybníkářem Ondrou Borákem
14. rožmberským katem
15. kejklířem Lukšem
16. služebnou Aničkou
17. bylinářkou Ludmilou
18. Bílou paní, Perchtou z Rožmberka Připravujeme... 19. Jana Zrinského ze Serynu
20. Marii Magdalénu Novohradskou z Kolowrat
21. Jana Jiřího ze Švamberka Žáci 8. A ze ZŠ Máj 2, České Budějovice „Pořiďte, prosím, více kostýmů. Líbilo se nám to v nich. „Bylo to super, přijel bych zas. „Nejkrásnější byly ty dobové kostýmy. To na každém zámku nemají. Také jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí ze života paní Kateřiny, ženy Petra Voka, které jsem vůbec nevěděla. „Zaujala mě prohlídka v kostýmech. Dozvěděla jsem se hodně o životě na zámku. Moc se mi to líbilo. “ „Udělejte něco dalšího. Těšil bych se třeba na Habsburky. „Zaujalo mě, že jsem byl historickou postavou a že Petr Vok měl 10 000 knih. Ale moc se mi nelíbil pracovní list, nerad píšu testy. Pedagog 8. A ze ZŠ Máj 2, České Budějovice „Netradiční prohlídka zámku žáky i pedagogy velmi zaujala. Obsahová stránka vhodně doplňuje učivo vlastivědy v 5. ročníku a dějepisu v 7. ročníku. Rozsah i obsah programu se spoustou zajímavostí byl přiměřený, poutavý. Program doplňuje školní vzdělávací program, především vzdělávací oblast Člověk a společnost. A co vše jste svým programem zvládli naplnit? Kompetence k učení - žák získané informace propojuje s vlastními zkušenostmi - vytváří si ucelený pohled na společenské jevy v minulosti Kompetence komunikativní - uplatňuje vhodné prostředky komunikace, získává komunikační dovednosti Kompetence sociální - čerpá poučení z toho, do si druzí mysleli, říkali, dělali Kompetence občanská - rozvíjí zájem o minulost národa Děkujeme. Pedagog 8. B ze ZŠ Oskara Nedbala, České Budějovice „Program byl skvělý – délka 1,5 – 2 hodiny byla úměrná. Žákům se líbil systém vybírání kostýmů (kdo nejdříve odpoví na otázky). Velice kladně hodnotím nápad s představováním každé osoby v kontextu autentického prostředí. Žáci si i po měsíci pamatují údaje o své osobě. Jejich poznatky jsem využila při opakování tématu renesance v dějepise. Forma i obsah programu se ideálně propojují s RVP. Lektoři skvěle navazovali kontakt se žáky a pomáhali jim tak spoluutvářet atmosféru renesance. Doporučila bych jen pro žáky 8. a vyšších tříd větší kostýmy (nejlépe na suché zipy a šněrování). Pracovní listy byly lehké, což byla někdy výhoda (pro prospěchově slabší žáky). Žáci 8. B ze ZŠ Oskara Nedbala, České Budějovice „Dne 27. 9. 2013 jsme se společně vydali do Třeboně, kde byl pro nás v místním renesančním zámku přichystaný speciální program, ve kterém jsme se přenesli v čase do doby posledních Rožmberků. Když jsme konečně dorazili na zámecké nádvoří, přivítala nás paní A. Jáchimová v dobovém kostýmu se svými dvěma pomocnicemi, převlečenými za pážata. Šli jsme do konírny, kde jsme se po troše historických otázek na rozehřátí oblékli do krásných historických kostýmů. Někdo byl za služku, jiný za alchymistu, další zase za šlechtičnu či rovnou za samotného Petra Voka, posledního člena rožmberského rodu. Poté jsme se s našimi třemi průvodkyněmi v čele vypravili na komentovanou prohlídku zámku, při které postupně každý představil svou postavu z listu papíru, který třímal v rukou. Prohlídka byla pohodová, poučná a přiměřeně dlouhá. Po celou dobu jsme povětšinou s ústy doširoka otevřenými pozorovali všechny pozoruhodné věci kolem sebe a zároveň se snažili vnímat to množství zajímavostí ze života ve středověku a posledních Rožmberků. Nakonec jsme vyplnili pracovní listy a vyfotili se v dobových kostýmech ve všemožných pozicích se všemožnými výrazy. Užili jsme si opravdu hodně legrace, zvlášť s naším záletnickým Petrem Vokem. Zbyl nám ještě nějaký ten čas, a tak jsme zamířili na třeboňské náměstí, občerstvili se převážně místní vyhlášenou božskou zmrzlinou a velice lahodnými lázeňskými oplatky. S dobrou náladou a kupou zážitků a dojmů pomalu vykročili k našemu poslednímu cíli – k domovu. Na závěr bych za všechny zúčastněné chtěla moc poděkovat pracovníkům památek, kteří pro nás program připravili.

Pořadatel akce

Třeboň (zámek), tel. 602 806 508, zamek.trebon@seznam.cz

Třeboň (zámek)
okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Barokní zámek, původně tvrz ze 14. stol. V letech1656–72 barokně přestavěna M. Reinerem. V r.1910–11 restaurován architektem M. Blechou. V severovýchodní věži zámku je kaple sv. Serváce se štukovou raně barokní výzdobou. Od r. 2000 majetek státu.
[zdroj hrady.cz]
kliknutím zobrazíte polohu na Mapy.cz
oficiální web
Mapy.cz
Hrady.cz
Castles.cz