• Army Day
  Army Day | so 18. 5. 2019 | Ořechov | pohybové akce
 • 23. středověký den na hradě Okoř
  23. středověký den na hradě Okoř | so 11. 5. 2019 | Okoř (zřícenina gotického hradu) | městské (hradní) slavnosti, festival
 • Obrona Zamku Tenczyn przed Szwedem 1655 (edycja 2019)
  Obrona Zamku Tenczyn przed Szwedem 1655 (edycja 2019) | pá 26. 7. 2019 | Tenczyn (zamek) | bitva, městské (hradní) slavnosti
 • Stredovek v Sade II
  Stredovek v Sade II | so 15. 6. 2019 | Bratislava | bitva
 • Stredoveké oslavy založenia Vrakune
  Stredoveké oslavy založenia Vrakune | so 22. 6. 2019 | Lesopark Vrakuňa | městské (hradní) slavnosti
 • 4. šermířská burza v Plzni
  4. šermířská burza v Plzni | so 16. 2. 2019 | Plzeň
 • Zámecká kaple
  Zámecká kaple | Pardubice (zámek) | stálá expozice
 • Bál ve stylu 19. století Na Marjánce
  Bál ve stylu 19. století Na Marjánce | so 9. 2. 2019 | Praha | ples
 • Bitva na Winterbergu IX
  Bitva na Winterbergu IX | so 3. 8. 2019 | Vimperk | bitva, festival
 • XV. Festival historického šermu, hudby a tance
  XV. Festival historického šermu, hudby a tance | so 20. 7. 2019 | Zubštejn (hrad) | festival
 • Historická expozice Pardubice - příběh města
  Historická expozice Pardubice - příběh města | Pardubice (zámek) | stálá expozice

Instruktorský Seminář Systema Sibiřský Kozák - Andrej Karimov

Květnové revoluce 227, 267 27 Liteň
pohybové akce | kurzy šermu
středa 22. 5. 2019 (10:00) – neděle 26. 5. 2019 (20:00)  (za 120 dní)
S velkou radostí vás zveme na první velký 5- ti denní seminář Systema Sibiřský Kozák s ANDREJEM KARIMOVEM v České Republice
Pro účastníky je připraven obsáhlý výukový videomateriál ke stažení a certifikát tak, aby mohly dále prohlubovat své znalosti a aktivně se zapojit do práce ve velké rodině Systema Sibiřský Kozák jako instruktoři a vedoucí škol. Není požadována žádná předchozí odborná způsobilost v bojovém umění.
Budeme pracovat s iniciačními zbraněmi šaška, nagajka, hůl. Probereme praktické základy biomechaniky, psychologie, filosofie a strategie boje. Řeč bude také o léčebném systému Kozáků. Nebudou chybět také příjemná překvapení a zážitky.
Seminář proběhne v krásném přírodě Koněpruských jeskyní pod hradem Karlštejn. Přespání (ve vlastních stanech) a strava (v ceně semináře) je zajištěna na statku a jeho přilehlých pozemcích.
Pro podrobnější informace k průběhu semináře a rezervaci pište na sibirskykozakcz@gmail.com. Neváhejte, kapacita je omezena.


We are pleased to invite you to a great 5- day seminar Systema Siberian Kozak with ANDREY KARIMOV.
Participants are ready to download extensive educational video material and certificate to further deepen their knowledge and actively engage in work in the large family Systema Siberian Kozak as instructors and school leaders. No prior professional competence in martial arts was required.
We will work with the initiating weapons of a jester, nagaja, a stick. We will discuss practical basics of biomechanics, psychology, philosophy and strategy of struggle. It will also be about the Kozáků treatment system. There will also be pleasant surprises and experiences.
The seminar will take place in the beautiful nature of the Koněpruské caves under the Karlštejn Castle. Overnight stays (in their own tents) and meals (in the price of the seminar) are provided at the farm and its adjacent plots.

For more detailed information about the seminar and booking please write to sibirskykozakcz@gmail.com. Do not hesitate, the capacity is limited.

М ы р а д ы п р и г л а с и т ь в а с н а б о л ь ш о й 5- д н е в н ы й с е м и н а р «Systema Siberian Kozak» с ANDREJ KARIMOV.
У ч а с т н и к и г о т о в ы з а г р у з и т ь о б ш и р н ы е о б р а з о в а т е л ь н ы е в и д е о м а т е р и а л ы и с е р т и ф и к а т, ч т о б ы е щ е б о л ь ш е у г л у б и т ь с в о и з н а н и я и а к т и в н о у ч а с т в о в а т ь в р а б о т е в б о л ь ш о й с е м ь е «Systema Siberian Kozak» в к а ч е с т в е и н с т р у к т о р о в и ш к о л ь н ы х л и д е р о в. Н е т р е б о в а л а с ь п р о ф е с с и о н а л ь н а я к о м п е т е н т н о с т ь в б о е в ы х и с к у с с т в а х.
М ы б у д е м р а б о т а т ь с и н и ц и а т и в н ы м о р у ж и е м ш у т н и к а, н а г а я, п а л к о й. М ы о б с у д и м п р а к т и ч е с к и е о с н о в ы б и о м е х а н и к и, п с и х о л о г и и, ф и л о с о ф и и и с т р а т е г и и б о р ь б ы, а т а к ж е о с и с т е м е л е ч е н и я К о з а к и, а т а к ж е п р и я т н ы х с ю р п р и з о в и в п е ч а т л е н и й.
С е м и н а р б у д е т п р о х о д и т ь в п р е к р а с н о й п р и р о д е п е щ е р Koněpruské п о д з а м к о м К а р л ш т е й н. Н о ч е в к и (в с о б с т в е н н ы х п а л а т к а х) и п и т а н и е (п о ц е н е с е м и н а р а) п р е д о с т а в л я ю т с я н а ф е р м е и п р и л е г а ю щ и х у ч а с т к а х.

Д л я п о л у ч е н и я б о л е е п о д р о б н о й и н ф о р м а ц и и о с е м и н а р е и б р о н и р о в а н и и, п о ж а л у й с т а, п и ш и т е н а sibirskykozakcz@gmail.com. Н е с т е с н я й т е с ь, е м к о с т ь о г р а н и ч е н а.

Pořadatel akce

Systema Siberian Cossack Czech Republic

Oficiální web, přílohy a sociální sítě

Inzerce

elitní historický regiment CZ / SK

Náhodné video