• FAJR - Festival Ohně a Meče
  FAJR - Festival Ohně a Meče | čt 1. 1. 1970 | Popovice | vystoupení, festival, pro děti
 • Austerlitz 2019
  Austerlitz 2019 | čt 1. 1. 1970 | Tvarožná | bitva
 • Dobývání Plumlova 2019 - info pro návštěvníky a místo pro dotazy
  Dobývání Plumlova 2019 - info pro návštěvníky a místo pro... | čt 1. 1. 1970 | Plumlov (zámek) | městské (hradní) slavnosti
 • III. Půtovy zámecké slavnosti
  III. Půtovy zámecké slavnosti | čt 1. 1. 1970 | Kvasiny (zámek) | pro děti, ostatní, městské (hradní) slavnosti, hudební koncert, jarmark, festival, výstava, vystoupení, bitva

Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel

pro odborníky
tuto akci již nestihnete  úterý 18. 6. 2019 (13:00) – pátek 21. 6. 2019 (14:00) 
přidáno pořadatelem akcí Národní památkový ústav
Konferenci pořádají: Sdružení pro stavebně- historický průzkum, z. s. a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, ve spolupráci se správou státního hradu Grabštejn (Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově). Cílem konference je představit specifika staveb, jež ve své historii sloužily jako finanční a hospodářské zázemí panství a generovaly tak zdroje pro udržování panských sídel a jejich reprezentaci. Typologicky se jedná jak o velké celky hospodářských dvorů, pivovary, lihovary, cukrovary a další provozy (vyjma „klasické“ industriální architektury), tak o menší jednotlivé stavby. Pozornost pak bude věnována v jedné ze sekcí programu i stavbám pro (hospodářská) zvířata. Během konference budou akcentovány výše uvedené provozy na severočeských panstvích Gallasů a Clam- Gallasů. Součastí programu se pak stane prezentace nejen samotného komplexu hradu a zámku na Grabštejně, ale také jeho hospodářského zázemí čítajícího kromě rozsáhlého hospodářského dvoru barokní sýpku, bažantnici, formální i zásobní zahrady ad. Pro účastníky konference jsou plánovány exkurze do výše uvedených částí areálu, stejně tak jako celodenní exkurze do prostoru hospodářského dvoru v Zákupech, který se vymyká typickému vnímání kategorie hospodářských dvorů. Typologie uvedených staveb se v průběhu času vyvíjí a mění, objevuje i mizí. Téma lze časově zařadit už do období středověku, hlavní těžiště však leží v novověké části historie, především před vznikem typicky továrního provozu. Zajímavé však bude sledovat i proměnu hospodářského zázemí panského sídla po zrušení nevolnictví i roboty a po vzniku první republiky a dále její pokračování v období pozemkových reforem 20. a 30. let 20. století v souvislosti i se změnou společenského postavení šlechty i majetkového vlastnictví rozsáhlých nemovitostí. Výstupem konference budou nejen jednotlivé příspěvky přednášejících uvedené během jejího trvání, ale i tiskem vydaný sborník těchto konferenčních příspěvků. Sdružení pro stavebně- historický průzkum, z. s. Sdružení je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace působící na území České republiky. Sdružuje fyzické osoby, které se zabývají výzkumem a průzkumem historického stavebního fondu. A jeho cílem je úsilí o komplexní vědecké poznání a interpretaci stavebního dědictví minulosti jako hmotného historického pramene a historického kulturního díla a napomoci tak k posílení společenského vědomí nezbytnosti jeho ochrany a péče o ně. Sdružení uplatňuje a rozvíjí vědecké metody zkoumání historických staveb, jejich souborů i částí se zvláštním důrazem na stavebně- historický průzkum, prosazuje interdisciplinární spolupráci v této oblasti, organizuje a podílí se na pořádání odborných setkání, konferencí a jiných odborných vzdělávacích a osvětových akcích, které jsou v souladu s cílem a zaměřením Sdružení, podílí se na publikační činnosti. Stanovy Sdružení pro stavebněhistorický průzkum byly ministerstvem vnitra schváleny dne 16. října 2001. Další informace na internetové stránce Sdružení pro stavebně- historický průzkum: www.svornik.cz. ÚOP v LiberciÚzemní odborné pracoviště v Liberci je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Libereckém kraji. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území kraje.www.npu.cz/cs/uop-liberec Hrad GrabštejnGrabštejn je původně gotický hrad ze 13. století, který byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek. Základní prohlídkový okruh seznamuje návštěvníky s životem šlechty i sloužících na hradě od 16. do počátku 20. století. Klenotem prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. století. Hradní věž nabízí vyhlídku na rozhraní Polska, České republiky a Německa. V objektu možnost svateb i komerčních pronájmů, oživené prohlídky i prohlídky pro rodiny s dětmi, sezónní výstavy a kulturní akce, hudební festivaly. www.hrad-grabstejn.cz; FB – Grabštejn ÚPS na SychrověNárodní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO. NPÚ, územní památková správa na Sychrově se stará o osmnáct památek na území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Další informace najdete na www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-mediawww.npu.cz Více podrobností naleznete na webu Sdružení pro SHP www.svornik.cz, kde bude do 4. června 2019 zveřejněn podrobný program konference. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na Mgr. Michala Panáčka, Mánesova 862, 470 01 Česká Lípa, +420 608 047 366, email: svornik2019@gmail.com Konference se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů – Gallasové a Clam- Gallasové: Noblesa severních Čech.

Pořadatel akce

Grabštejn (hrad), tel. +420 482 724 301, grabstejn@npu.cz

Oficiální web, přílohy a sociální sítě

Grabštejn (hrad)
okres Liberec, Liberecký kraj

oficiální web
Mapy.cz
Google Maps
Hrady.cz
Castles.cz
Wikipedia
Facebook
kliknutím zobrazíte informace o místu

Inzerce

Agentura zabývající obecnou i vojenskou historií, založena na 33 leté praxi skupiny historického šermu REX a s širokým spektrem činnosti od gotiky po 20. století.

Náhodné video